Welkom Bij FeetOnly Delden


Uw pedicure in Delden!


  

Volg ons via:


         


    


Privacy Policy

Privacy Policy

Pedicure praktijk Feet Only hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure praktijk Feet Only houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Ik vraag u om uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Het bewaartermijn van uw gegevens is 7 jaar of als u aangeeft, dat de gegevens vernietigd moeten worden.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Zoals:

* inzagerecht;

* recht op rectificatie;

* recht op vergetelheid;

* recht op beperking van verwerking;

* recht op kennisgevingsplicht;

* recht op overdraagbaarheid van gegevens;

* recht van bezwaar

Als Pedicure praktijk Feet Only ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens van klanten worden Door Pedicure Praktijk Feet Only verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinden:

* Voor communicatie over het maken van afspraken, wijzigingen daar in etc.;

* Het uitvoering  geven aan of het uitgeven van een verantwoordelijke voetbehandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

* De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling (en) kan Pedicure praktijk Feet Only de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

-Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer

– Geslacht

– Geboortedatum

– Huisarts

– Werk

– sport

Tevens om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen en om een behandelplan op te stellen vraagt Pedicure praktijk Feet Only na uw medische gegevens, zoals:

– Ziektebeelden / geschiedenis

– Allergie

– Medicijnen

– Voetproblematiek

– operaties

Ik vraag u bij de intake van uw eerste afspraak, een Toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens, te tekenen. Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure praktijk Feet Only, opgeslagen / bewaart ten behoeve van bovengenoemde verwerking / opdracht, voor de periode:

_ Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen voor financiële    administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internet omgeving van het AVG-programma;

– Het verzorgen van de ( financiële ) administratie;

– Het in consult roepen van een huisarts, podotherapeut of andere medische disciplines, wat van toepassing is bij uw voetproblematiek.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens pedicure praktijk Feet Only, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– De Website is beveiligd volgens de wet en regelgeving. SSl gecertificeerd.

– Uw klanten / intake kaart ligt achter slot en grendel.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Pedicure praktijk “ Feet Only “

De Schipbeek 13

7491 MB Delden

Tel: 06-22219189